00G62TCCAC                        

00CZYJpUvW

26.10.1954 р.
Оcвіта:
  КДПІ імені О.М. Горького з відзнакою, 1977 р.
Посада:
  професор, директор НІНО
Наукові ступені і звання:
  доктор педагогічних наук, професор
Дисципліни, які викладає:
  загальна фізика, освітні вимірювання, спецкурс з основ наукових досліджень
В університеті працює:
  з 1977 р.
Кафедра
  комп’ютерної інженерії

Фах: вчитель фізики.

Рід діяльності: науково-педагогічна.

Вчені ступені, звання: доктор педагогічних наук (2005 р.), професор кафедри загальної фізики (2007 р.).

Наукові, почесні звання: нагороджений знаком “Відмінник освіти України” (2004 р.), Почесною Грамотою Міністерства народної освіти УРСР (1987 р.), Почесною Грамотою Президії АПН України (2006 р.). У квітні 2005 р. за до-сягнуті вагомі успіхи у науковій та освітній діяльності столиці України від-значений Подякою міського голови О.О. Омельченка і нагороджений імен-ним годинником.
     З нагоди 55 – річчя від дня народження за вагомі досягнення у науково-педагогічній діяльності, вихованні молодого покоління і внесок у розвиток вищої освіти в Україні нагороджений орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого III ступеня Православної Церкви (КП) (2009 р.), орденом Геродота Галікарнаського (2009 р.), Почесною відзнакою Націо-нального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова срібною медаллю «Михайло Петрович Драгоманов 1841 – 1895 рр.» (2009 р.). Має подяки і грамоти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Дисципліни, які викладає: загальна фізика, освітні вимірювання, спецкурс з основ наукових досліджень.

В університеті працює з: 1973 року.

Працював (на яких посадах): Трудову діяльність Володимир Петрович розпочав у 1972 р. слюсарем-складальником Брусилівського відділення «Сільгосптехніка» Житомирської області після закінчення із золотою медаллю місцевої середньої школи. Протягом 1973-1977 рр. був студентом фізико-математичного факультету Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького (КДПІ) і працював за сумісництвом лаборантом за госпдоговірною тематикою. 3 вересня 1977 р. за направленням Міністерства народної освіти УРСР працював старшим лаборантом кафедри фізики КДПІ імені О.М. Горького, потім завідувачем лабораторією, асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором кафедри. У 1984 році закінчив аспірантуру (заочна форма навчання) за спеціальністю «Теплофізика». Працював за сумісництвом у багатьох загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України.
     Сергієнко В.П. зростав як фахівець, пройшовши шлях від студента до професора університету. На кожному етапі проявив себе як ініціативний виконавець, що досягає високих результатів роботи. В студентські роки був від-мінником навчання, активістом наукової і громадської роботи. Сергієнко В.П., працюючи спочатку на кафедрі загальної фізики, значну увагу приділяє навчальній та науково-методичній роботі, підготовці та підвищенню кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів. Проводив науково-дослідну роботу за держбюджетною і госпдоговірною тематикою в галузі експери-ментального вивчення дисперсних систем, методики навчання загальної фізики. У січні 1983 р. завершив створення першої зразкової лабораторії молекулярної фізики університету, з досвідом роботи якої приїздили знайомитися делегації багатьох країн світу. Був відповідальним виконавцем низки важливих народно-господарських замовлень, зокрема за програмою створення космічного комплексу «Буран». Має значні здобутки у галузі методики навчання фізики. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація лабораторного практикуму з курсу загальної фізики у педагогічних інститу-тах» (1993 р.) та докторську на тему «Теоретичні і методичні засади навчання загальної фізики в системі фахової підготовки вчителя» (2005 р.). Був одним із організаторів семи всеукраїнських конференцій «Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики» (1995 – 2002 рр.), перших міжнародних Драгомановських читань (2003 р.), всеукраїнської конференції «Проблеми фізико-математичної і технічної освіти і науки України в контексті євроінтеграції» (2006 р.), міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-комунікаційні технології навчання» (м. Умань, 2008 р.), першої в Україні педагогічної ради батьків студентів (НПУ імені М.П. Драгоманова, грудень 2008 р.), міжнародних координаційних нарад–семінарів, шкіл за програмою проекту «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЕС» (2009 р., НПУ імені Драгоманова, Малардаленський університет (Швеція), Форос (АРК Крим)).
     Був укладачем і здійснив наукове редагування фахових видань та матеріалів конференцій, член редколегії Наукового часопису «Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання» НПУ імені М.П. Драгоманова. Виступив з доповідями на багатьох міжнародних, всесоюзних та всеукраїнських наукових та науково-методичних конференціях (понад 40). Протягом 2007 – 2009 рр. виступав на методологічних семінарах відділень АПН України, рецензував низку навчальних посібників та дисертацій, виступав офіційним опонентом на захисті дисертацій.
Протягом 2000 – 2008 рр. був відповідальним за організацію науково-дослідної роботи студентів на кафедрі загальної фізики, керівником студентського гуртка, членом редколегії журналу «Студентські фізико-математичні етюди». За цей період студенти-гуртківці ставали призерами конкурсу «Студент Києва - 2000 р.» (студент Шпортько К.), «Студент Києва - 2001 р.» (студент Горшунов О.) і всеукраїнської олімпіади з фізики (студент Біринцев М.), зросла кількість публікацій за участю студентів.
     Працюючи з лютого 2008 р. заступником директора Інституту інфор-матики, Сергієнко В.П. є одним із розробників документів для ліцензування нового напряму підготовки фахівців 6.040302 Інформатика*, Положення про Інститут інформатики та Концепції його розвитку, науково-методичного комп-лексу фахової підготовки з цього напряму. У грудні 2008 р. став переможцем конкурсу проектів за програмою Європейської комісії TEMPUS IV і розпочав виконання проекту «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС» (2009 – 2012 рр.) за участю університетів Швеції – Німеччини – Фінляндії – Італії - України. Під керівництвом Сергієнка В.П. аспірант Мартинів О.В. став володарем гранту Президента України для обдарованої молоді і виконав проект «Комп’ютерно-орієнтована система підтримки зовнішнього незалеж-ного оцінювання з фізики» (2008 р.).
     Сергієнко В.П. продовжує активну науково-педагогічну діяльність як заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій, член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій. Керує науково-дослідною роботою докторантів і аспірантів. Підготовлено до захисту 3 кандидатські дисертації.
      Бере активну участь у роботі комісії з фізики та астрономії науково-методичної ради з питань освіти МОН України (з 2001 р. і дотепер); голова секції засобів інформатизації та комп’ютеризації комісії засобів навчання науково-методичної ради з питань освіти МОН України, експерт центру дистанційної освіти МОН України (2002 р.), експерт з фізики ДАК України, розробник інформаційних матеріалів із зовнішнього незалежного оцінювання з фізики, комплексної програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін за наказом МОН України та ін. Був керівником секції фізики Київського територіального відділення МАН України (2006 - 2007 н.р.). Нині є членом робочої групи МОН України з розроблення галузевого стандарту для підготовки фахівців за спеціалізацією «Освітні вимірювання».
     Список друкованих праць: науковий доробок В.П. Сергієнка становить понад 200 наукових і науково-методичних праць з дослідження проблем дидактики фізики і фізики дисперсних систем, використання інформаційних технологій у навчальному процесі. Серед праць – монографія, 25 навчально-методичних посібники і підручник, багато з яких видані з грифом “Реко-мендовано МОН України”; понад 90 статей у фахових виданнях тощо.  Підготував до друку 2 підручники: для основної школи «Фізика – 9» та 11 – річної школи (рівень стандарту) «Фізика 10». Співавтор змісту і програм курсів ''Загальна фізика'', ''Конструювання тестів'', ''Основи зовнішнього незалежного оцінювання'', автор програм курсів ''Фізика'', ''Основи мікроелектроніки» для студентів фізико-математичних та інформатичних спеціальностей.        


Список основних праць:

№ пп Назва Видавництво Др. арк. Співавтори
 1 Курс фізики: навчальний посібник для слухачів підготовчих відділень вищих навчальних закладів К.: Майстер-Клас, 2006. – 368 с. Рекомендовано МОН України  19,4  
 2 Інтеграція фундаментальності та професійної спрямованості курсу загальної фізики у підготовці сучасного вчителя (моно-графія) К.: НПУ, 2004. – 382 с.  24,4  
 3 Фізика: Підручник для слухачів підготовчих відділень вищих навчальних закладів Кіровоград: ПП «Ексклюзив Систем». – 2008. – 698 с. Затверджено МОН України  29,7 Садовий М.І.,
Трифонова О.М.
 4 Науково-дослідна робота з фізики у середніх та вищих навчальних закладах (навч. посібник) К.: “Шкільний світ”. – 2004. – 128 с. Рекомендовано МОН України  7,44 Шут М.І.
 5 Розв’язування задач з електростатики (навч. посібник) К.: Політехніка, 2005. – 132 с. Рекомендовано МОН України  7,67 Скубій Т.В.
 6 Демонстраційний експеримент з фізики (навч. посібник) К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. - 234 с. Рекомендовано МОН України  21,0 Шут М.І.,
Биков В.Ю., Кучменко О.М. та ін.
 7 Розв’язування задач з фізики (навчальний посібник) К.: Діал, 2004. – 178 с. Рекомендовано МОН України  8,0 Дідович М.М.,
Пастушенко С.М.
 8 МАН: Підготовка науково-дослідницьких проектів (навч. посібник) К.: Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу») Рекомендовано МОН України  7,44 Шут М.І.
 9 Програма навчальної дисципліни для студентів вищих педагогічних закладів освіти. Загальна фізика К.: НПУ, 2005. – 49 с.Рекомендовано МОН України  3,0 Шут М.І.,
Горбачук І.Т.
 10 Розв’язування задач з фізики (навч. посібник) К.: Навчально-методичний центр Міністерства аграрної політики України , 2007. – 147 с. Рекомендовано МОН України  9,0 Збаравська Л.Ю,
Шишкін Г.О.,
Чиркін М.М.
 11 Фізика та основи астрономії для студентів коледжів. Практичний курс (навч. посібник) Вінниця: ТОВ Планер. – 2008. – 179 с. Рекомендовано МОН України  10,0 Дембіцька С.В.,
Яблочніков С.Л.
   

WEB-сервіси

gmail mobile 07 535x535 27215629  YouTube logo 2015.svg 57ebbd433df78c690fc6ffa0 unnamed homeHeaderLogoImage uk UA edocs fi Outlook.com Blog Asset 232x232 gHkOrVkf
   

Наші партнери

sEZWS0m0PlM sEZWS0m0PlM unnamed

   
© ALLROUNDER

Вхід