00G62TCCAC                        

phone number

У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

Міжнародні зв'язки  

   

Проект "TEMPUS IV"


 
МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА
     Сучасний університет європейського рівня немислимий без інтенсивної міжнародної співпраці та інтеграції в глобальний освітній простір. Саме тому ректорат Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова на чолі з членом-кореспондентом НАН України, академіком АПН України, професором Віктором Петровичем Андрущенком вважає розвиток міжнародних зв'язків, освітніх і наукових проектів одним із пріоритетних завдань колективу університету.
Співпраця із зарубіжними партнерами університету реалізується за різними змістовими напрямами з використанням різних організаційних форм – від студентських і професорсько-викладацьких обмінів і участі в міжнародних конференціях, семінарах, «круглих столах» до реалізації спільних комплексних освітніх програм і діяльності в рамках різних міжнародних наукових і освітніх організацій.
     Університетом підписано понад 30 угод про різні види і форми спів-праці із зарубіжними партнерами з 20 країн світу – університетами, науково-дослідними центрами, міжнародними організаціями. В цілому, різними формами співпраці з університетом охоплено понад 60 вищих навчальних закладів світу.
     Серед зарубіжних партнерів, зокрема, такі всесвітньо відомі вищі на-вчальні заклади, як: 1 – й Римський університет „Ла Сап’єнца” (Італія); Лісабонський університет (Португалія); Московський міський педагогічний університет та Московський державний лінгвістичний університет (Росія); Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка (Білорусь); Цяньчжоуський професійно технічний інститут (Китай) та інші.
     У фокусі міжнародних зв'язків – довгострокові програми і проекти, покликані забезпечити підвищення ефективності освітньої і науково-аналітичної діяльності до рівня європейських та світових стандартів.
     Так, в рамках підписаних угод з Вищою школою імені Богдана Янського (Польща) та університетом Альберти ( Канада) на базі НПУ ім. М. П. Драгоманова створені польсько – український Центр європейських студій (з Вищою школою імені Богдана Янського (Польща). Завдяки роботі згаданих навчальних Центрів студенти університету зможуть прослухати цикл лекцій провідних вчених та викладачів Європи, а викладачі - запозичити нові методики навчання та впровадити їх у практику своєї роботи.
    Наш університет зайняв активну позицію щодо сприяння закордонним партнерам у вивченні української мови студентами та викладачами. Так, завдяки спільним зусиллям Інституту української філології та Інституту іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова при Московському державному лінгвістичному університеті (Росія) був створений Центр україністики. Підписана угода з Лісабонським університетом (Португалія) про участь викладачів нашого університету в створенні та роботі курсів слов’янських мов.
     Одна з цілей міжнародної співпраці – підвищення кваліфікації профе-сорсько-викладацького складу. Більшій мобільності студентів та викладачів, входженню їх в європейський освітній простір, як того вимагає Болонська Конвенція, сприяє організація стажування в провідних вищих навчальних закладах Європи. Щороку понад 200 викладачів та студентів університету проходять стажування в зарубіжних партнерських вишах, освітніх і дослідницьких центрах.
Університет щорічно виступає ініціатором проведення міжнародних наукових конференцій. Тільки в 2008 році Інститути НПУ імені М.П. Драгоманова провели 12 міжнародних наукових конференцій. Щорічно університет виступає організатором міжнародної студентської науково-практичної конференції “Майбутнє Європейського Союзу та перспективи європейської інтеграції України”, в якій беруть участь студенти з багатьох країн Європейського Союзу.
Важливе місце в програмах міжнародної співпраці Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова займає участь в діяльності різних міжнародних об'єднань в галузі досліджень, вивчення і викладання педагогічних дисциплін, а саме: Європейська асоціація педагогічних університетів, Академічна Мережа Центральної та Східної Європи. Цей напрям співпраці сприяє розвитку професійних контактів найвищого рівня, ознайомленню з новими педагогічними і науковими досягненнями, які потім впроваджуються в навчальний процес.
     Історія університету і його сьогодення пов'язані з навчанням іноземних громадян, динаміка прийому яких на навчання за останні роки постійно зростає. Якщо у 2004 році в університеті навчалося 52 іноземних студенти та аспіранти, то в 2005 році - вже 98, в 2006 році – 127, в 2007 році – 149, в 2008 - 279 чоловік із 26 країн світу.
Міжнародна діяльність університету, як зазначив проректор з міжнародних зв’язків, професор Володимир Григорович Лавриненко, і в 2009 р. буде спрямована на  інтеграцію з міжнародною університетською спільнотою, отримання додаткових можливостей щодо прискореного розвитку в рамках Болонського процесу та європейської інтеграції. Ознакою міжнародного визнання таких прагнень колективу університету є перемога у конкурсі проектів за програмою Європейського Союзу TEMPUS – IV проекту 145029-TEMPUS-2008-SE-JPCR «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС» у співпраці з Малардаленським університетом (Швеція), Хельсінським технологічним університетом (Фінляндія), Римським університетом «Ла Сап’єнца» (Італія), Кельнським університет (Німеччина), Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя, Кіровоградським державним педа-гогічним університетом імені Володимира Винниченка. 
     9 - 11 лютого 2009 р. на базі НПУ імені М.П. Драгоманова була проведена перша координаційна нарада учасників цього проекту. Новий проект є одним із інструментів підвищення ефективності навчального процесу на всіх освітніх рівнях, максимального забезпечення об’єктивності педагогічного оцінювання. Результатом його виконання (з 15 січня 2009 р. по 14 січня 2012 р.) стане створення системи бакалаврської та магістерської підготовки фахівців в галузі освітніх вимірювань.
Для виконання проекту обрано Інститут інформатики як перспективний підрозділ університету. Інститут готує висококваліфікованих фахівців за кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр переважно для системи освіти – вчителів інформатики загальноосвітніх середніх навчальних закладів та викладачів інформатики вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації (з додатковими спеціальностями вчитель математики, вчитель фізики, вчитель економіки, прикладний програміст, адміністратор комп’ютерних мереж, адміністратор комп'ютерних систем навчального призначення, фахівець в галузі освітніх вимірювань, статистики), а також фахівців для інших галу-зей діяльності. Підготовка фахівців здійснюється кафедрами комп’ютерної інженерії, інформаційних технологій та програмування, теоретичних основ інформатики та ін.
На кафедрах працюють відомі вчені, серед яких академіки та члени-кореспонденти національної та державних академій наук, доктори наук, професори, кандидати наук, доценти.
     Випускники інституту можуть навчати учнів та студентів в навчальних закладах усіх рівнів акредитації, працювати в інших установах освіти, а також у фінансових органах, банківських структурах, видавництвах та ін.
Для вступу до інституту на базі 11 річної школи слід подати сертифікати з математики та української мови Українського центру зовнішнього незалежного оцінювання, а на базі кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» пройти співбесіду з математики.
     На базі Інституту інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова планується розроблення протягом 2009 р. навчального плану та курсів бакалаврської підготовки за напрямом «6.040302 Інформатика*», з додатковою спеціалізацією «Освітні вимірювання», а протягом 2010-2011 рр. упровадження магістерської підготовки з освітніх вимірювань.
До виконання проекту залучені висококваліфіковані викладачі та аспіранти інституту. Розроблено навчальний план для напряму підготовки «6.040302 Інформатика*» зі спеціалізаціями «Освітні вимірювання», «Статистика», типові і робочі програми навчальних дисциплін, готуються до видання підручники і посібники. Для виконання проекту передбачено придбання сучасної комп’ютерної техніки, проведення трьох літніх шкіл і міжнародної конференції з проблем освітніх вимірювань, обмін досвідом викладачів та аспірантів університетів – членів консорціуму з виконання проекту.
Нове бачення підготовки учнів до використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій викликає потребу виважено оцінити існуючі підходи до підготовки учителів інформатики та окреслити саме ті з них, які мають стати основою для подальшого розвитку Інституту інформатики.
     Тому цілком виправданим є спрямування підготовки учителя інформатики не лише на забезпечення належного рівня теоретичної, психолого-педагогічної і методичної її складових, але й інженерної та прикладної (зокрема в галузі програмування, статистики, адміністрування комп’ютерних мереж, Web-дизайну, економіки тощо). Це сприятиме розширенню і поглибленню теоретичної бази підготовки вчителя інформатики, його інформатичних і професійних компетентностей, забезпечить професійну мобільність.
 
    Координатор проекту від НПУ імені М.П. Драгоманова, заступник директора Інституту інформатики, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії, доктор педагогічних наук, професор Сергієнко Володимир Петрович.
Детальніше на сайті проекту fm.ndu.edu.ua.
 
   

WEB-сервіси

gmail mobile 07 535x535 27215629  YouTube logo 2015.svg 57ebbd433df78c690fc6ffa0 unnamed homeHeaderLogoImage uk UA edocs fi Outlook.com Blog Asset 232x232 gHkOrVkf
   

Наші партнери

sEZWS0m0PlM sEZWS0m0PlM unnamed

   
© ALLROUNDER

Вхід