00G62TCCAC                        

phone number

У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   
umr
Оcвіта:
  Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2004р.
Посада:
  доцент
Наукові ступені і звання:
  кандидат педагогічних наук, доцент
Дисципліни, які викладає:
  Основи штучного інтелекту
Системи штучного інтелекту в робототехніці
Технології програмування
Сучасні мови програмування
Геоінформаційні системи
ІКТ в наукових дослідженнях
Прикладна інформатика
Технології дистанційного навчання
В університеті працює:
  з 2008р.
Стажування:
  1.Університет Монпельє 2 наук та технологій, Франція 29.09.2014-31.07.2015. «Learning Computing enabled by Web infrastructures and applications».
2. 01.10.2018-5.10.2018 Паласький університет в м. Оломоук, Чехія. «Practical procedures and problems with creation and innovation of study programs according to standard ECTS».
3. 27.05.2019-31.05.2019 Відкритий університет Кіпру, м.Нікосія. «The 6th Erasmus+ International Staff Week».

  

 З 1996 по 1999 рік навчалась в гімназії імені М.П.Драгоманова.
З 1999 по 2004 рік навчалася у національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. Отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Математика» та здобула кваліфікацію викладача математики; вчителя інформатики.
У період з листопада 2004 р. по листопад 2007 р. навчалася в аспірантурі національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
24 березня 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему „Організація самостійної роботи майбутніх учителів інформатики в умовах дистанційного навчання інформатичних дисциплін” за спеціальністю
13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика)
З лютого 2005 по травень 2009 працювала на посаді інженера-програміста комунального підприємства «Київпастранс».
З травня 2009 працює на посаді старшого викладача кафедри теоретичних основ інформатики Інституту інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова.
Має 18 публікацій, серед яких: 10 статей у наукових фахових виданнях ВАК України (4 у співавторстві), 8 – у збірниках наукових праць та матеріалах конференцій (1 у співавторстві).

Друковані праці

 1.  Умрик М.А. Диверсифікація професійної освіти засобами дистанційного навчання// Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки.- Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка.- 2005.- Частина 2.- С.129-133.
2.  Умрик М.А. Досвід організації самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання// Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць. / Редрада. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова – 2007. – №5(12). – С. 192-194.
3.  Умрик М.А. Ефективна самостійна робота студентів в умовах дистанційного навчання: можливості і проблеми // Науковий вісник Чернівецького університету.-Чернівці:Рута.-2007.-випуск 300.-С.155-160.
4.  Умрик М.А. Організація самостійної роботи студентів засобами дистанційного навчання// Вісник Луганського національного  педагогічного університету. – Луганськ.- №2(97) лютий.-2006.- С.168-172.
5.  Умрик М.А. Організація самостійної роботи майбутніх учителів засобами інформаційно-навчального середовища// Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. Статей: Вип.16.- Ялта: РВВ КГУ, 2007.-Ч.1.-С.88-95.
6.  Умрик М.А. Організація самостійної роботи як основа самоосвіти майбутніх учителів// Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки.- Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка.- 2007.- Частина 1.- С.126-130.
7.  Рамський Ю.С., Умрик М.А. Огляд дистанційного навчання в Україні// Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць. Випуск VII: В 3-х томах.- Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2008.- Т.3: Теорія та методика навчання математики.- С.42-51.
8.  Рамський Ю.С., Умрик М.А. Організація педагогічної практики майбутніх учителів в умовах дистанційного навчання// Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини/ Гол.ред.: Мартинюк М.Т.- Умань: СПД Жовтий, 2008.- Ч.2.-С.251-257.
9.  Умрик М.А. Возможности использования дистанционных технологий при организации самостоятельной работы студентов// Эвристическое обучение математике/ Тезисы докладов международной-научно-методической конференции (15-17 ноября 2005г.).- Донецк: Узд-во ДонНУ, 2005.-С.442-443.
10. Умрик М.А. Деякі терміни з дистанційної освіти// Збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції “Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість”. – Київ. – Випуск 6. – 2005. – С. 272–274.
11. Умрик М.А. Дистанційне навчання і професійна освіта// Международная конференція памяти проф. И.И.Мархеля «Новые информационные технологи в учебных заведениях Украины» : Одесса, 21-26 июня 2005 р. – Одесса: Астропринт, 2005. – С. 170-173.
12. Умрик М.А. Організація самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання// Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України», 22-28 вересня 2006 р., м.Ялта.- Зб. Статей: Ч.2.- Ялта: РВВ КГУ, 2006.-С.17-19.
13. Умрик М.А. Інформаційно-навчальне середовище як засіб організації самостійної роботи майбутніх учителів// Методологічні та методичні основи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення математичних дисциплін: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Методологічні та методичні основи активізації навчально-пізнавальної діяльності  студентів у процесі вивчення математичних дисциплін», 8-10 листопада 2007 р., м.Ялта.- Зб. статей- Ялта: РВВ КГУ, 2007.- Вип.1.-С.72-79.
14. Рамський Ю.С., Умрик М.А. Організація педагогічної практики майбутніх учителів в умовах дистанційного навчання// Інформаційно-комунікаційні технології навчання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.- Умань: ПП Жовтий, 2008.-С.129-130.
15. Умрик М.А. Дистанційна підтримка студентів під час педагогічної практики// Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість в умовах європейської інтеграції: Зб. Матеріалів X Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 16-18 травня 2007 р.; У 6-ти т./Редкол.: Тимошенко І.І.(відп. ред.) та ін.- К.:Вид-во Європ. ун-ту, 2007.-Т.6.-С.154-156.
16. Умрик М.А. Організація самостійної роботи студентів засобами дистанційного навчання// Комп’ютерна підтримка навчальних дисциплін у середній і вищій школі: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції . 8-9 грудня 2005р., м.Луганськ.- Луганськ: Альма-матер, 2005.- C.48-50.
 

   

WEB-сервіси

gmail mobile 07 535x535 27215629  YouTube logo 2015.svg 57ebbd433df78c690fc6ffa0 unnamed homeHeaderLogoImage uk UA edocs fi Outlook.com Blog Asset 232x232 gHkOrVkf
   

Наші партнери

sEZWS0m0PlM sEZWS0m0PlM unnamed

   
© ALLROUNDER

Вхід